REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TURBO.SKLEP.PL

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Programu Partnerskiego jest KRZYSZTOF KURP prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TURBOSHOP POLSKA Krzysztof Kurp wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. gen. Stanisława Maczka 5 lok. 6, 56-400 Oleśnica, NIP 9111977197, REGON 021290510, adres poczty elektronicznej: info@turbo.sklep.pl.
1.2. Definicje:
1.2.1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający przystąpienie do Programu Partnerskiego.
1.2.2. KATALOG NAGRÓD – katalog prezentujący Nagrody, które może otrzymać Klient za uczestnictwo w Programie Lojalnościowym.
1.2.3. KLIENT, PARTNER – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Partnerskim.
1.2.4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.2.5. NAGRODA – nagroda dla Klienta wskazana w Katalogu Nagród, którą może otrzymać Klient za uczestnictwo w Programie Lojalnościowym na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie.
1.2.6. PRODUKT – turbosprężarka będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.2.7. PROGRAM PARTNERSKI – program partnerski organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
1.2.8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Partnerskiego.
1.2.9. STRONA INTERNETOWEA – strona internetowa Sprzedawcy dostępna pod adresem: www.turbo.sklep.pl.
1.2.10. ORGANIZATOR, SPRZEDAWCA – KRZYSZTOF KURP prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ALLONNET KRZYSZTOF KURP wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. gen. Stanisława Maczka 5 lok. 6, 56-400 Oleśnica, NIP 9111977197, REGON 021290510, adres poczty elektronicznej: info@turbo.sklep.pl.
1.2.11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM
2.1. Uczestnikiem Programu Partnerskiego może być Klient.
2.1.1. Klient może przystąpić do Programu Partnerskiego poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji. Formularz Rejestracji dostępny jest na Stronie Internetowej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: rodzaj Klienta, login, imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.2. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@turbo.sklep.pl lub też pisemnie na adres: ul. gen. Stanisława Maczka 5 lok. 6, 56-400 Oleśnica.
3. WARUNKI PROGRAMU PARTNERSKIEGO
3.1. Program Partnerski obowiązuje przez czas nieokreślony.
3.2. Program Partnerski polega na przyznaniu Klientowi spełniającemu warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim jednej Nagrody z udostępnionego mu Katalogu Nagród. Warunkiem otrzymania Nagrody jest spełnienie przez Partnera jednego z poniższych warunków:
3.2.1. zawarcie ze Sprzedawcą 10 (dziesięć) Umów Sprzedaży Produktu – turbosprężarki nowej albo
3.2.2. zawarcie ze Sprzedawcą 10 (dziesięć) Umów Sprzedaży Produktu – turbosprężarki regenerowanej.
3.3. Liczba zawartych Umów Sprzedaży Produktu, o których mowa w pkt. 3.2. Regulaminu ustalana jest osobno dla obu Produktów turbosprężarki nowej oraz turbosprężarki regenerowanej.
3.4. Partner jest uprawniony każdorazowo po spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt. 3.2. Regulaminu do otrzymania Nagrody (przykładowo w przypadku zawarcia 20 Umów Sprzedaży turbosprężarki nowej Partner uprawniony jest do otrzymania dwóch Nagród).
3.5. Po zawarciu Umowy Sprzedaży Organizator odnotowuje ten fakt w panelu Klienta na Stronie Internetowej.
3.6. Do ilości dotychczas zawartych przez Klienta Umów Sprzedaży ze Sprzedawcą nie uwzględnia się Umów Sprzedaży, od których Klient następnie odstąpił w ramach skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.
3.7. Katalog Nagród jest udostępniany przez Organizatora Klientowi. Klient uprawniony do odbioru Nagrody proszony jest o kontakt z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@turbo.sklep.pl lub też pisemnie na adres: ul. gen. Stanisława Maczka 5 lok. 6, 56-400 Oleśnica. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym celem ustalenia wybranej przez Klienta Nagrody oraz danych do jej wysyłki. Nagroda zostanie wysłana Klientowi na koszt Sprzedawcy.
4. DANE OSOBOWE
4.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu.
4.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Partnerskiego skutkuje odmową udziału w nim.
4.3. Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest:
4.3.1. realizacja Programu Partnerskiego;
4.4. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
4.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
4.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: info@turbo.sklep.pl albo pisemnie na adres Administratora: ul. gen. Stanisława Maczka 5 lok. 6, 56-400 Oleśnica.
5. WARUNKI REZYGNACJI I WYPOWIEDZENIA PROGRAMU PARTNERSKIEGO
5.1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Partnerskim poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@turbo.sklep.pl lub też pisemnie na adres: ul. gen. Stanisława Maczka 5 lok. 6, 56-400 Oleśnica. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje związane z Programem Partnerskim Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@turbo.sklep.pl lub też pisemnie na adres: ul. gen. Stanisława Maczka 5 lok. 6, 56-400 Oleśnica.
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Prawem właściwym dla Programu Partnerskiego jest prawo polskie i język polski.
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Partnerskim w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte Umowy Sprzedaży.
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
TURBO SKLEP
+48 532 722 150
+48 532 722 151
71 727 78 53
DOŁĄCZ DO NAS: